Minimer

Salgs- og leveringsbetingelser

1.    Generelt
1.1.  For alle vore leverancer og entreprisearbejder gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser. For entrepriser gælder Forbehold for Fugefri Gulve februar 2004.

1.2. Med mindre andet er anført i vore tilbud er vedståelsesfristen for alle skriftlige tilbud 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering - jf. AB92 § 3 stk. 5.

2.    Byggeleveranceklausulen
2.1.  For alle vore leverancer og entreprisearbejder gælder Byggestyrelsens byggeleveranceklausul om bl.a. 5-årigt mangelansvar for leverandø­rer, jf. cirkulære af 25. juni 1986 §2.

2.2.  Vi gør opmærksom på, at klausulens bestemmelser om at leverandøren kan sagsøges sammen med køberen, og om at sagen behandles ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed ikke kan forventes udstrakt til vore udenlandske leverandører.

3.    Produkter, vedligeholdelsesaftale
3.1.  Med hensyn til vore produkters ydeevne henviser vi til vort ?Tekniske datablad? og endvidere til eventuel ?Kemisk resistensliste?, hvis denne er anført i databladet. I det omfang datablad mv. ikke er fremsendt af os, bedes dette rekvireret hos os.

3.2.  Vi gør opmærksom på, at levetiden for de af os udførte gulve nødvendigvis afhænger af omfanget og karakteren af den brug og det slid gulvene udsættes for, ligesom den fulde levetid forudsætter korrekt behandling.

Vi kan normalt tilbyde aftale om vedligeholdelse over et åremål udover afhjælpningsperioden i henhold til vore standardvilkår herfor.

4.    Særlige vilkår for entrepriser
4.1. Med mindre andet er foreskrevet/aftalt forudsættes arbejdet udført uden afbrydelse fra bygherrens eller andre håndværkeres side. Skulle sådanne afbrydelser af arbejdet finde sted betales merudgifter hertil efter regning.

4.2. Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid såfremt andet ikke udtrykkeligt er forlangt.

4.3. Arbejdet med opløsningsmiddelbaseret gulvbelægning ? specielt acrylbelægninger ? medfører lugtgener, som kan medføre at øvrige håndværkere ikke ønsker at være på området, alternativt skal udstyres med personlige værnemidler, som vore egne montører. Hovedentreprenører, tilsynsførende m.v. bør tage hensyn til dette i deres tidsplan.

4.4. I de tilfælde, hvor der er kontraheret en acrylbelægning, har bygherren forinden undersøgt, at andre produkter erfaringsmæssigt giver en utilfredsstillende funktion, således Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 85 §4 er overholdt.

4.5. Med mindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet er tilbuddet baseret på, at arbejdet kan udføres i rum, som er tætte og lukkede, at der ikke forekommer kondensdryp på gulvet fra tag, rørinstallationer eller lignende.

4.6. Hvis gulvene efter arbejdets færdiggørelse skal benyttes af andre, herunder andre entreprenører, f.eks. til opholdsrum, gennemgang eller færdiggørelse af entrepriser, skal bygherren inden denne brug påbegyndes afholde afleveringsforretning for vore arbejder i de pågældende rum. Hvis en sådan afleveringsforretning ikke bliver afholdt, skal vort arbejde betragtes som overtaget af bygherren med hensyn til ri­siko for beskadigelse og vedligeholdelse fra det tidspunkt, hvor byggeledelse har givet tredjemand adgang til de pågældende rum.

4.7. I rum med fald til afløb skal fald være udført i underlaget.

5.    Særlige vilkår for leverancer
Hvor vi alene står som leverandør gælder endvidere følgende:
5.1.  Vore produkter leveres emballeret til sædvanlig lastbiltransport.

5.2.  Vore produkter skal anvendes inden 12 måneder efter levering. I modsat fald er vi uden ansvar for eventuelle mangler, medmindre vi udtrykkeligt har godkendt anvendelse.

Vi kan på forespørgsel oplyse, om produkterne fortsat kan anvendes senere end 12 måneder efter levering.

5.3. Vedrørende benyttelsen af vore produkter henviser vi til vor ?Leverandørbrugsanvisning?(arbejdshygiejnisk datablad), som bedes rekvireret, hvis den ikke er modtaget.

6.    Pris og betalingsvilkår
6.1.  Vor pris er afgivet ud fra de oplyste arealer og mål. Ved afregning forbeholder vi os ret til at regulere prisen i overensstemmelse med de faktiske arealer og mål.

Ved væsentlig ændring af de for vore arbejder/leverancer givne oplysninger eller i forhold til vore vilkår og leveringsbetingelser, forbehol­der vi os dækning for vore øgede omkostninger.

6.2.  For vore entrepriser gælder, i det omfang intet andet er aftalt, følgende:

Entreprisearbejde: normalt 21 dage.

Vore leverancer uden for egen entreprise forfalder til betaling pr. 30 dage netto, såfremt der ikke er truffet anden aftale.

Ved en for sen betaling af vore entrepriser eller leverancer påløber morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

7.    Mangelansvar
7.1.  Hvor vi er leverandør, er vort ansvar begrænset til levering af nye produkter til erstatning for de mangelbehæftede. Vi hæfter således ikke for øvrige tab, herunder heller ikke for sekundære skader og tab.

7.2.  Hvor vi udfører entreprisearbejder, er vort ansvar begrænset til afhjælpning af konstaterede mangler ved vort arbejde eller de anvendte materialer. Vi hæfter således ikke for øvrige krav, herunder ikke for sekundære skader og tab. Vor ret og pligt til afhjælpning af mangler gælder indtil vort mangelansvar ophører.

Vore afhjælpningsarbejder forudsættes udført indenfor normal arbejdstid. Ønskes de udført som overarbejde, forbeholder vi os dækning for vore ekstraudgifter i forbindelse hermed.

Vor afhjælpningspligt gælder ikke for mangler, der skyldes forhold for hvilke vi ikke har ansvar, herunder andre entreprenørers og hånd­værkeres arbejde, fejl og mangler i de bygninger, konstruktioner eller underlag, hvor vort arbejde er udført og lignende.

7.3.  Vort ansvar som entreprenør og/eller leverandør ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori entreprisen/leverancen indgår.

7.4.  Enhver reklamation skal ske straks for at være rettidig.

8.    Produktansvar
8.1.  Vort ansvar for skade, som vore leverancer eller arbejder forvolder, er begrænset til tilfælde, hvor det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os eller vore ansatte. Vort ansvar kan dog aldrig udstrækkes til driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

For skade på ting er vort ansvar begrænset til kr. 2.000.000,00.

8.2.  Krav i anledning af produktansvar skal være gjort gældende inden 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen/entreprisen indgår. Ansvar kan kun gøres gældende, hvis reklamation sker omgående og senest 14 dage efter skadens opståen.

8.3.  Vore produkter må ikke uden vort samtykke anvendes udenfor Danmark.

9.    Force majeure
Vore tilbud og ordrebekræftelser er gældende med forbehold af force majeure, herunder strejke, lockout, ekstraordinære politiske forhold, herunder ind- og udførselsforbud, ekstraordinære økonomiske restriktioner, herunder ekstraordinære import- og eksportafgifter i såvel ind- og udland, eks­traordinære ændringer i de valutariske forhold, fragt og forsikringsrater såvel i Danmark som i vor leverandørs hjemland og endvidere med forbehold for indtræden af andre tvingende omstændigheder, som vi ikke har nogen indflydelse på.

10.  Skriftlige ændringer
Ændringer i forhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal, for at være gyldige, bekræftes skriftligt af os.

Birkerød, oktober 2005

Minimer

Forbehold for fugefri gulve

  • Tilbuddet afgives på grundlag af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB 92), Standardforbehold for bygge- og anlægsarbejder og seneste udgave af GSO Gulvfakta

  • Det forudsættes, at undergulvet har den specificerede planhed, overfladeruhed, styrke og vedhæftning jfr. GSO Gulvfakta?s kapitel om fugefri gulve og at undergulvet er fri for slam, urenheder og materialer, der kan forringe gulvbelægningens vedhæftningsevne.

  • Bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal pålægges. Såfremt forholdene efter bygherrens skøn nødvendiggør kontrol af fugtindholdet i under-laget, udføres denne efter regning.

  • Gulventreprenøren er uden ansvar for skader på gulvbelægningen, der skyldes svigt i den underliggende gulvkonstruktion, vanddampdiffusion, indtrængende eller opstigen-de fugt.

  • Dersom tilbuddet er afgivet på fast tid / pris-betingelser, forudsættes endelig tidsplan og materiale-specifikation aftalt senest 20 arbejdsdage efter accept.

  • Af hensyn til materialernes akklimatisering, skal disse kunne udbringes til arbejdsstedet mindst 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse og kunne opbevares i opvarmede aflåselige rum i passende størrelse i forhold til entreprisens omfang.

  • Tilbuddet er baseret på, at arbejde med fugefrie gulve kan udføres i rum, hvor luft- og undergulvstemperatur ved bygherrens foranstaltning er opvarmet til mindst 15oC og højst 25oC i udlægnings- og afhærdningsperioden.

  • På baggrund af tidsplanen skal der tages stilling til behovet for afdækning af gulve. Afdækning af disse gulve betales særskilt som ekstraarbejde, medmindre ydelsen fremgår af udbudsmaterialet.

  • Det forudsættes, at der for byggeriet er tegnet en all-risk forsikring.